Prorektor for innovasjon og samfunn

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. 

Fra 1. august 2019 endrer UiS ledelsesmodell fra valgt til ansatt rektor med ekstern styreleder. Rektor blir da leder for universitetets samlede virksomhet. For å styrke universitetets øverste faglige ledelse er det opprettet tre nye prorektorstillinger; prorektor for utdanning, prorektor for forskning samt prorektor for innovasjon og samfunn. I tillegg inngår direktør for organisasjon og infrastruktur i rektors lederteam.

 

Prorektor for innovasjon og samfunn

Universitetet søker en utviklingsorientert prorektor som assosierer seg med våre verdier (uavhengig, involverende og skapende), og som kan bidra til at universitetet utvikler seg i tråd med vårt mål om å være en profilert kompetanse- og formidlingsinstitusjon som gjennom samarbeid skaper verdier og ny kunnskap til nytte for individ og samfunn.

 

 Nasjonale og globale samfunnsutfordringer vil stå sentralt i videreutviklingen av universitetets arbeid med innovasjon og samfunnskontakt. Ansatte og studenter skal være synlige i det offentlige rom både ved å utfordre og gjennom god formidling av den faglige, kunstneriske og museale virksomheten. Vi skal styrke relasjonene til omverden gjennom åpen, god og effektiv kommunikasjon og kunnskapssamarbeid regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal ha spesiell oppmerksomhet på aktivt samarbeid for å løse dagens og fremtidens utfordringer. UiS skal ha et langsiktig mål om å bli en foregangsinstitusjon for samhandling mellom ansatte, studenter og omgivelsene. Vi skal skape nye arenaer for interaksjon og utvikling av nye samarbeidsformer gjennom tett kontakt med relevante samfunns- og næringslivsaktører.  

 

Prorektor rapporterer til rektor, inngår i rektors lederteam og har resultat- og personalansvar for fellestjenester innenfor ansvarsområdet. Prorektor ansettes på åremål for fire år fra 1.8.2019 med mulighet for ansettelse i ytterligere en periode på fire år.

 

 Vi søker prorektor som har:

 

 • en motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • høy vitenskapelig kompetanse, minimum doktorgrad
 • godt utviklet forståelse for samspillet mellom universitetet og omgivelsene
 • innsikt i politiske prosesser, omverdensovervåking og strategisk kommunikasjon
 • erfaring med eksterne relasjoner og partnerskap, nasjonalt og internasjonalt
 • resultater fra kvalitetsorientert prosessledelse i kompleks kunnskapsorganisasjon
 • innsikt i innovasjon og kommersialisering av forskning
 • god forståelse for dynamikken i både næringsliv og arbeidsmarked
 • evne til å bygge tillit og nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

 

Vi tilbyr:

 

 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av utdanning, forskning, innovasjon og samfunn
 • en unik lederposisjon ved et innovativt universitet i tett kontakt med en dynamisk region
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl. 90.100, kode 1062, kr 1.100.000-1.250.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere lønnsplassering vurderes.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • gode velferdsordninger, deriblant Hjem-jobb-hjem

 

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering og prorektors hovedoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen og rekrutteringsprosessen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, epost halfdan.hagen@uis.no, tlf 51 83 30 08. Experis Executive bistår universitetet i rekrutteringsprosessen og interessenter kan ta uforpliktende kontakt med regionsjef Torill Dahl Høgheim, epost torill.hogheim@no.experis.com, tlf 906 93 983.

 

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i Staten.

 

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Prorektorstillingen har stor intern og offentlig interesse. Søknad om å bli unntatt fra offentlig søkerliste vil derfor ikke bli tatt til følge.

 

 

STILLINGSBESKRIVELSE

 

Prorektor er organisatorisk plassert i universitetsledelsen, inngår i rektors lederteam og rapporterer til rektor. Prorektor har på rektors vegne det overordnede faglige og administrative ansvaret for innovasjon og samfunnskontakt. Prorektor har lederansvar for fellestjenester innenfor ansvarsområdet

 

Innenfor de rammer universitetsstyret trekker opp for virksomheten og de føringer som legges av rektor vil hovedelementene i prorektors ansvar og myndighet være:

 

Strategisk ledelse og utvikling

 

 • bidra til at universitetets arbeid med innovasjon og samfunnskontakt er i forkant av relevante samfunnsutfordringer
 • bidra til å utvikle og implementere universitetets overordnede strategi for å være en drivkraft for omstilling og bærekraftig innovasjon i samfunnet
 • videreutvikle universitetets strategi, posisjon og profil innenfor innovasjon og samfunnskontakt
 • konsolidere, samordne og videreutvikle universitetets samlede aktiviteter innenfor innovasjon og samfunnskontakt
 • utvikle universitetet til å bli internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon i samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning
 • utvikle et velfungerende internt system for innovasjon, kommersialisering av forskning og entreprenørskap, under medvirkning fra både forskere og studenter
 • bidra til formidling av universitetets forskning og forskningsbasert innovasjon
 • bidra til at universitetet er verdiskapende, arbeidslivsnært, og en foretrukken samarbeidspartner for sektoren, arbeidsliv og offentlige myndigheter, og at universitetet gjennom sin virksomhet møter samfunnets fremtidige utfordringer
 • bidra til at universitetet når sine mål, og følge opp strategiske føringer for innovasjon og samfunnskontakt
 • stimulere til fremragende resultater og styrke universitetet i konkurransen om ressurser nasjonalt og internasjonalt
 • utvikle forståelsen for samspillet mellom universitetet og omgivelsene på tvers av organisasjonen
 • møte politiske prosesser og utviklingstrekk i omgivelsene med relevant strategisk kommunikasjon
 • legge til rette for vedlikehold og utvikling av eksterne relasjoner og partnerskap, nasjonalt og internasjonalt
 • utvikle og koordinere universitetets samarbeidsrelasjoner, herunder partnerskap og alumnirelasjoner, både nasjonalt og internasjonalt
 • gjøre UiS synlig i samfunnsdebatten, delta på relevante arenaer, bygge nettverk med sentrale partnere i utdannings- og forskningssektoren, næringsliv, offentlige myndigheter og sivilsamfunn - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra til at UiS styrker sitt regionale, nasjonale og internasjonale omdømme

 

Faglig og administrativ ledelse

 

 • gi råd overfor rektor og fagmiljø innenfor innovasjon og samfunnskontakt
 • styrke sammenheng mellom utdanning, forskning, innovasjon og samfunnskontakt, og fremme tverrfaglig samarbeid mellom fakultetene
 • utvikle og følge opp et systematiske kvalitetsarbeid innenfor ansvarsområdet
 • fremme innovasjon og entreprenørskap i utdanningene og hos studentene
 • bidra til at det utøves god faglig ledelse innenfor ansvarsområdet
 • bidra til å utvikle kompetanse innenfor samfunnskontakt, innovasjon og kommersialisering i virksomheten
 • ivareta samarbeid med universitetets enhet for teknologioverføring (TTO), Validé
 • ivareta overordnet ledelse av fellestjenester innenfor ansvarsområdet og sørge for godt samarbeid og koordinering på tvers av fakultetene og fellestjenestene
 • utvikle og lede felles møteplasser for samfunnskontakt, innovasjon og kommersialisering, både internt og eksternt
 • utvikle en positiv, ambisiøs og inkluderende organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø

 

Stillingsinformasjon

Kunde: Universitetet i Stavanger
Antall stillinger: 1
Industri: Executive
Fagfelt: Forskning og utvikling
Arbeidssted: Rogaland
Rolle: Leder

Søk på stillingen

Publisert: 11.02.2019
Søknadsfrist: 10.03.2019
Ref. nr.: 1028807
Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Torill Elise Dahl Høgheim
Telefon 906 93 983
Torill.Hogheim@no.experis.com

Kurt Andrè Askeland
Telefon 900 66 490
Kurt.Andre.Askeland@no.experis.com